WOLMED ŁÓDZKIE

Problemy życia codziennego, trudność z budowaniem relacji, utrata pracy, mobbing w miejscu zatrudnienia, lęk i niepokój o trudnym do określenia źródle, problemy emocjonalne, doświadczenie sytuacji kryzysowych bądź problemów rodzinnych, trudne wydarzenia w dzieciństwie, rozwód, śmierć osoby bliskiej, problemy z akceptacją swojego wyglądu, syndrom „pustego gniazda”… To wszystko ma wpływ na funkcjonowanie, zdrowie psychiczne i – co za tym idzie – jakość życia. Jeśli sami nie potrafimy sobie poradzić z trudnościami, warto rozważyć rozpoczęcie psychoterapii, która służy leczeniu różnych problemów emocjonalnych, psychicznych i behawioralnych.

 

CZEMU SŁUŻY PSYCHOTERAPIA?

Podczas psychoterapii pacjent pracuje z wykwalifikowanym terapeutą, który pomaga mu zrozumieć, na czym polegają jego trudności oraz radzić sobie z nimi. Terapeuta może pomóc pacjentowi w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie ze stresem, lękiem, depresją, uzależnieniami, trudnościami w relacjach interpersonalnych i innych problemów emocjonalnych. Psychoterapia może być stosowana w różnych formach, w tym indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Może pomóc pacjentowi zwiększyć samoświadomość, rozwijać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększyć zdolność do budowania zdrowych relacji z innymi i poprawić ogólną jakość życia.

RÓŻNE NURTY PSYCHOTERAPII

Istnieje wiele nurtów pracy psychoterapeutycznej, z których każdy charakteryzuje się innym podejściem do leczenia problemów emocjonalnych i psychicznych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) to rodzaj terapii, który koncentruje się na związku między myśleniem, emocjami i zachowaniami. CBT zakłada, że nasze myśli, przekonania i interpretacje wpływają na nasze emocje i zachowania, a w konsekwencji na nasze życie jako całość. Terapia CBT ma na celu pomóc pacjentom w identyfikacji negatywnych myśli i przekonań oraz w zmianie sposobu, w jaki reagują na sytuacje i problemy życiowe. Polega na współpracy między terapeutą i pacjentem, aby wspólnie rozwiązać problemy emocjonalne. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować negatywne myśli i przekonania, które wpływają na jego emocje i zachowania oraz zrozumieć, jak te myśli wpływają na jego życie. Jednocześnie zachęca do zmiany myślenia w sposób bardziej pozytywny i konstruktywny.

Terapia CBT jest skoncentrowana na teraźniejszości i przyszłości, a nie na przeszłości. Terapeuta często stosuje różnego rodzaju techniki, takie jak rozwiązywanie problemów, trening umiejętności społecznych, systematyczna desensytyzacja, relaksacja i trening uważności.

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia osobowości i wiele innych. CBT jest również skutecznym narzędziem do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak problemy w związkach, stres w pracy i trudności z radzeniem sobie z chorobą.

Terapia systemowa to nurt psychoterapii, który koncentruje się na zrozumieniu problemów emocjonalnych i zachowania człowieka w kontekście jego relacji z innymi ludźmi i z otoczeniem. Terapeuci systemowi uważają, że każda osoba jest częścią systemu społecznego i że jej problemy emocjonalne wynikają często z interakcji z innymi osobami w systemie.

W terapii systemowej, terapeuta skupia się na badaniu i zrozumieniu całego systemu, a nie tylko jednostkowego pacjenta. Terapeuta stara się zidentyfikować wzorce zachowań, relacje i hierarchię w systemie oraz zrozumieć, jak wpływają one na pacjenta. Pomaga mu też odkryć, jakie role odgrywa w systemie, jakie oczekiwania mają na niego inne osoby i jakie relacje w systemie są problematyczne. W terapii systemowej, terapeuci często stosują techniki eksperymentalne, takie jak role playing, techniki komunikacyjne (aktywne słuchanie i zadawanie pytań), by pomóc pacjentom zwiększyć świadomość i zrozumienie swoich problemów emocjonalnych.

Terapia w tym nurcie jest stosowana w leczeniu wielu problemów emocjonalnych, takich jak zaburzenia lękowe, depresja, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości i wiele innych. Terapia systemowa może również pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami rodzinnych, problemami w związkach, problemami w szkole lub pracy i innymi problemami życiowymi.

Terapia Gestalt jest nurtem psychoterapeutycznym, który koncentruje się na zrozumieniu doświadczenia osoby w danym momencie, a nie na przeszłości lub przyszłości. Terapeuci Gestalt wierzą, że ludzie doświadczają emocji, myśli i cielesnych wrażeń w całości, a nie jako oddzielne elementy. Terapia Gestalt ma na celu pomóc pacjentom w lepszym zrozumieniu siebie, zwiększeniu samoświadomości i rozwijaniu zdolności do radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami.

Terapia Gestalt opiera się na kilku podstawowych założeniach. Terapeuta i pacjent (klient) pracują razem w teraźniejszości, zamiast skupiać się na przeszłości lub przyszłości. Ważne są nie tylko słowa, ale także ciało i wyrażenie emocji. Terapeuta pomaga pacjentowi zwrócić uwagę na swoje ciało i doświadczanie emocji w danym momencie. Istotne są związki między osobą a jej otoczeniem. Terapeuta pomaga pacjentowi je zrozumieć i poprawić swoje relacje.

W terapii Gestalt terapeuta często stosuje techniki eksperymentalne, takie jak role playing, praca z marzeniami, czy eksploracja ruchem. Terapeuci często stosują też dialog zewnętrzny i wewnętrzny, które pozwalają pacjentowi na zrozumienie własnych myśli i emocji w trudnych sytuacjach.

Terapia Gestalt jest często stosowana w leczeniu depresji, lęków, problemów związanych z uzależnieniami oraz problemów z relacjami międzyludzkimi.

Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na zrozumieniu nieświadomych procesów psychicznych, takich jak konflikty, traumy, lęki i pragnienia. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować i zrozumieć te procesy, aby lepiej radzić sobie z problemami emocjonalnymi.

Terapia humanistyczna koncentruje się na rozwoju potencjału jednostki i podkreśla wartość ludzkiego doświadczenia. Terapeuta pomaga pacjentowi osiągnąć samorealizację poprzez rozwijanie samoświadomości i zdolności do radzenia sobie z emocjami.

Terapia eksperymentalna koncentruje się na eksperymentowaniu z różnymi formami zachowań i interakcji, aby pomóc pacjentowi zmienić negatywne wzorce zachowań i myślenia. Terapeuta pomaga pacjentowi eksperymentować z nowymi sposobami radzenia sobie z problemami.

Oczywiście, to tylko kilka przykładów nurtów psychoterapii, istnieje wiele innych podejść i metod pracy psychoterapeutycznej.

Zdj. www.pixabay.com

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.