WOLMED ŁÓDZKIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla uczestników zajęć – psychoterapia/leczenie uzależnień

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Wolmed Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu 1A, 97-420 Szczerców.

W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • e-mailowo pod adresem: iod@wolmed.pl

 • na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji umowy;

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy
  o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ww. przepisach;

 1. realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy
  o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

 1. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;

 1. w celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w zajęciach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez administratora oraz literatury specjalistycznej na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów prawa (m.in. psychologom, psychoterapeutom) oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług w imieniu administratora.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jeżeli dotyczy, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeżeli dotyczy.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).